I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://victoriassecret.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-845 Warszawa), ul. Łucka 2/4/6, numer REGON 140537349, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-25-06-584, „Administrator” lub „Alshaya”.
3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 
II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie.
 
III. CEL PRZETWARZANIA
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art.6 lit. f RODO).;
b) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celach marketingowych za uprzednią wyraźną zgodą Klienta. Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych drogą mailową. Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe.pl@alshaya.com
 
IV. RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH
Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– numer telefonu komórkowego
V. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu jej cofnięcia lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 
VI. PRAWA OSÓB ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu (w tym z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją). Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.
6. Możesz żądać, abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
8. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu przetwarzania przez nas twoich danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
VII. MECHANIZM COOKIES
Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi instalowanymi na urządzeniu użytkownika przeglądającego Serwis za pośrednictwem sieci Internet. (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętującymi specyficzne informacje dotyczące używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
 
VIII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Alshaya korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności handlowej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom świadczącym usługi serwisowe dla Alshaya, firmom kurierskim i pocztowym. Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 
IX. PLUGIN FACEBOOKA
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.
 
X. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.
 
XI . KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy przesyłać w następujący sposób:
1. Listownie na adres Administratora ALSHAYA POLAND Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa
2. Wiadomości e-mail na adres: dane.osobowe.pl@alshaya.com
W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

XII . ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.